Bevezetés

Az adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: „Adatvédelmi tájékoztató”) célja, hogy az adatkezelő a jelen weboldal látogatásával, használatával összefüggő adatkezelési gyakorlatáról az érinttettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt, különösen az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről szóló tájékoztatást megadjon.


1. Az Adatkezelő

Név: Vitaricum Kft.
Székhelye: 6792 Zsombó, Bába dűlő 87.
Cégjegyzékszám: 06 09 016788
Adószám: 23167951-2-06
Elektronikus levelezési címe: vitaricum@vitaricum.hu
Képviseli: Acsay Lajos János


2. Alapvető fogalmak
 
2.1. Vitaricum Kft.: Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, aki az 2.2. pontban meghatározott Honlapot üzemelteti és a Honlapot megtalálható szolgáltatásokat nyújtja (továbbiakban: Szolgáltató/Adatkezelő/Társaság).
 
2.2. Honlap/Weboldal: https://vitaricum.hu/
 
2.3. Felhasználók: a Honlap olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes vagy jogi személy vagy más jogalany, aki a Honlapot legalább egy alkalommal meglátogatja, megtekinti, a Honlapon vagy egyéb módon (telefonon, személyesen, elektronikus levelező rendszer útján, stb.) a hírlevélre regisztrál.
 
2.4. Érintett: az adatkezelőnél kezelt személyes adatokból azonosított vagy azonosítható természetes személy Felhasználó.
 
2.5. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; amely alapján az érintett közvetlen vagy közvetett módon, egy vagy több tényező alapján azonosítható, valamint az ezen adatokból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 
2.6. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon - az alkalmazott eljárástól függetlenül - végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen az adat gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 
2.7. Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel egyértelmű, félreérthetetlen nyilatkozatát, beleegyezését, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelésre kerüljenek.
 
2.8. Adatvédelmi tájékoztató elfogadása: érintett az erre a célra szolgáló jelölő négyzet (továbbiakban: „checkbox”) megfelelő kitöltésével a jelen tájékoztatóban foglalt rendelkezéséket elolvasta, megértette és azokat elfogadja.
 
2.9. Érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok, az adatok másolatainak törlését kéri.
 
2.10. Adattörlés: az adatkezelő által, az érintetett vonatkozásában kezelt adatok felismerhetetlenné tétele, melynek következtében a helyreállításuk a későbbiekben sem lehetséges.
 
2.11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 
2.12. Adatkorlátozás: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 
2.13. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 
2.14. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 
2.15. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 
2.16. Különleges adat: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
 
2.17. Egyéb adat: minden olyan adat, amely nem tartozik a Személyes adat és a Különleges adat kategóriájába.
 
2.18. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
2.19. cookie-k („sütik"): rövid adatfájlok, melyeket a Felhasználó által felkeresett weboldal helyez el a felhasználó számítógépén.
 
2.20. IP-cím: internethez kapcsolódó számítógépek és egyéb eszközök egyedi azonosítószáma (internetprotokoll-cím).


3. Az Adatvédelmi tájékoztató hatálya, vonatkozó jogszabályok
 
3.1. A jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálybalépésének a napja 2018. május 25. napja. Az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi érintettre vonatkoznak.
 
3.2. A Vitaricum Kft. fenntartja magának a jogot a jelen Adatvédelmi tájékoztató módosítására. A Vitaricum Kft. biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi tájékoztató a Honlapon folyamatosan elérhető legyen.
 
3.3. Valamennyi érintett a jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy az adatkezelésre az adatkezelés napján hatályos Adatvédelmi tájékoztató rendelkezései az irányadóak.
 
3.4. A Vitaricum Kft. különleges adatot nem kezel.
 
3.5. A Vitaricum Kft. szolgáltatásai nyújtása és az adatkezelés során az alábbi jogszabályokat tekinti irányadónak, így különösen az alábbiakat: • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú általános adatvédelmi rendelete • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.)


4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
 
4.1. Jogszerűség elve: a Vitaricum Kft. az Ön személyes adatainak kezelését jogszerűen végzi. Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az Ön hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.
 
4.2. Tisztességes és átlátható adatkezelés elve: a Vitaricum Kft. biztosítja, hogy Ön, mint érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A Vitaricum Kft. minden olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát. Ön jogosult megerősítést és tájékoztatást kapni a személyes adatainak kezeléséről.
 
4.3. Célhoz kötöttség elve: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. A Vitaricum Kft. célokkal össze nem egyeztethető módon adatokat nem kezel. Nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a statisztikai célból történő további adatkezelés.
 
4.4. Adattakarékosság elve: a Vitaricum Kft. adatkezelése során szem előtt tartja, hogy a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőnek és relevánsnak kel lennie és a szükségesre kell korlátozódniuk.
 
4.5. Pontosság elve: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenni, adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, helyesbítésre kerüljenek.
 
4.6. Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adat tárolása olyan formában történik, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.
 
4.7. Integritás és bizalmas jelleg elve: Vitaricum Kft. az adatkezelést oly módon végzi, hogy minden megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedést biztosít annak érdekében, hogy a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, megsemmisítése vagy károsodásával szembeni védelmet is biztosítva legyen.
 
4.8. Elszámoltathatóság elve: adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban rögzített személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek megfelelésért, továbbá a megfelelés igazolásáért.


5. Kapcsolatfelvétel/ajánlatkérés során megvalósuló adatkezelés: a weboldalon, továbbá a weboldalon megadott elérhetőségeken keresztül Önnek lehetősége van a Vitaricum Kft-vel kapcsolatba lépni, hogy érdeklődjön egyes szolgáltatásaink felől, valamint, hogy azokról ajánlatot kérjen.
 
5.1. Az érintettek köre: Vitaricum Kft-től ajánlatot kérő, a Társasággal kapcsolatfelvételt kezdeményező személyek.
 
5.2. Az adatkezelés célja: Érintett megkeresésére tájékoztatás, ajánlatadás, kapcsolattartás, annak érdekében, hogy a szerződés létrejöjjön a felek között.
 
5.3. Az adatkezelés jogalapja: • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez. • GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
 
5.4. A kezelt adatok köre és célja: Érintett neve Azonosítás Érintett e-mail címe Információ megadása, kapcsolattartás Opcionálisan az Érintett telefonszáma Információ megadása, kapcsolattartás
 
5.5. Az adatkezelés időtartama: • információkérés esetén: a Vitaricum Kft. az információ megadását követően törli az érintettel történő üzenetváltást, az információ megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat. • ajánlatkérés esetén: amennyiben szerződés nem jön létre, az ajánlat érvényességi időszaka lejártának időpontjában a Vitaricum Kft. törli az érintettel történő üzenetváltást, az ajánlatkérés megadásához szükséges feljegyzéseket, adatokat.
 
5.6. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
5.7. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult kérelmezni az adatkezelőtől, azaz a Vitaricum Kft-től, az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, kérheti továbbá azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az Önnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 
5.8. A Vitaricum Kft. az Ön adatait nem továbbítja 3. személy részére, külföldre. Elektronikusan történő információkérés, kapcsolattartás esetén az adatok a Honlapot jelenleg kiszolgáló szerveren elérhetőek, amely Magyarországon található. Az Ön adataihoz kizárólag a Vitaricum Kft. munkatársai illetve adatfeldolgozói férnek hozzá.


6. Cookie információk: a Honlap üzemeltetője, azaz a Vitaricum Kft. a Weboldal megfelelő működéséhez az Ön számítógépén kis adatcsomagot/adatfájlokat, ún. sütiket (angolul: cookie) helyez el és olvas vissza. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.
 
6.1. A Honlapon úgynevezett munkamenet cookie-k kerülnek elhelyezésre. Munkamenet cookie esetében sem a Szolgáltató tárhelyén, sem az Ön számítógépén, böngészőjén nem tárolódik adat Önről.
 
6.2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett
 
6.3. Az adatkezelés jogalapja, célja, az adatkezelés időtartama, és a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul: cookie típusa az adatkezelés célja az adatkezelés jogalapja időtartama a munkamenet cookie a felhasználó által rögzített adatok tárolása, weboldal gyorsítása, felhasználói élmény növelése. a szolgáltatás nyújtása céljából a Társaság kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (Elkertv 13/A § (3) bekezdése) A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet cookie-k automatikusan törlődnek a Felhasználó számítógépéről.
 
6.4. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
6.5. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 
6.6. A Vitaricum Kft. az Ön adataihoz nem fér hozzá, nem továbbítja 3. személy részére.
 
7. Google Analytics: a jelen weboldal Google webelemző szolgáltatását, a Google Analytics alkalmazást használja. A Google Analytics szolgáltatás belső cookie-kon alapul, így a cookie-k alapján állít össze jelentést, ad információkat a Weboldalon tapasztalt felhasználói, azaz az Ön interakcióiról, (pl. hova kattintott és mennyi időt töltött egyes aloldalakon) a Szolgáltató számára. További információk a Google cookie-kkal kapcsolatosan az alábbi linken elérhetőek: https://www.google.com/policies/technologies/cookies Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu 7
 
7.1. Az Ön IP-címe a Vitaricum Kft-hez nem jut el, azt nem tárolja.
 
7.2. A Google Analytics alkalmazásának a célja, hogy tájékoztatást nyújtson a Szolgáltató részére különösen az alábbiakról: • hány látogató kereste fel Weboldalt, és a látogatók mennyi időt töltöttek a Weboldalon. • a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be.
 
7.3. A Google Analytics cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének beállításainál megakadályozhatja, azonban ez a Weboldal megfelelő működését korlátozhatja. A felhasználó megakadályozhatja továbbá a Google nyomon követését, hogy az gyűjtse és feldolgozza a cookie-k által, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait, melyre az alábbi linken található böngészőmodul telepítése szolgál. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
 
7.4. A Google Analytics a következő cookie-kat állítja be: cookie típusa cookie funkciója időtartama _ga A felhasználók megkülönböztetésére szolgál 2 év
 
7.5. Az adatok forrása: közvetlenül az érintett.
 
7.6. Az Érintettek jogainak ismertetése: Ön jogosult a süti törölésére, letiltására. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.
 
7.7. A Vitaricum Kft. az Ön adataihoz nem fér hozzá, nem továbbítja 3. személy részére.
 
8. A Társaság Facebook profilja Önnek lehetősége van, hogy a Vitaricum Kft. Facebook oldalait a „tetszik” gomb használatával kövesse, mely által az Ön hírfolyamában megjelennek a Társaság által a közösségi oldalon közzétett információk, reklámok.
 
8.1. Az érintettek köre: azon személyek, akik a Társaság profiljait a „tetszik” gomb használatával követik.
 
8.2. Ön a közösségi oldal feltételei szerint önként hozzájárul a Társaság által megosztott tartalmak követéséhez, továbbá lehetősége van a Társaság által közzétett tartalmakat „lájkolni”, megosztani.
 
8.3. Amennyiben Ön a Társaságot a Facebookon keresztül privát üzenetben keresi meg információkérés miatt, a Társaság az információ megadását követően törli az üzenetet.
 
8.4. Amennyiben az érintett ajánlatkéréssel keresi fel a Társaságot a Facebookon keresztül privát üzenetben, a Társaság tájékoztatja az elektronikus elérhetőségéről, amelyen keresztül az érintett ajánlatot kérhet, majd a tájékoztatást követően törli az üzentet.
 
8.5. Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a „nem tetszik” opció használatával, melyet követően a Facebookon keresztül a későbbiekben nem kerül kapcsolatba a Társasággal.
 
8.6. A Vitaricum Kft. a Facebookon keresztül adatokat nem gyűjt, adatokat onnan nem emel ki.
 
9. Adatfeldolgozó
 
9.1. Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe az alábbi adtakezelési tevékenységek ellátására: • honlap üzemeltetése: Név: Vitaricum Kft. Székhely: 6792 Zsombó, Bába dűlő 87. • informatikai hátterét biztosító tárhelyszolgáltatás érdekében: Név: Sybell Informatika Kft. Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2. em. 206. Képviselő: Szilvágyi Ferenc Gyula
 
9.2. Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeinek való megfelelésére és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 
9.3. Az adatkezelő fenntartja a jogot további adatfeldolgozó igénybevételére az érintettek előzetes tájékoztatását követően.
 
10. Adatkezelés biztonsága: az adatkezelő megtesz minden technikai és szervezési intézkedést, hogy a megfelelő szintű adatbiztonságot garantálni tudja az Ön számára. A Szolgáltató megelőző intézkedésekkel akadályozza meg a kezelt adatok manipulációját, elveszését, sérülését, valamint az adatokhoz való illetéktelen hozzáférést.
 
10.1. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak biztosítására, hogy az nevükben eljáró, az érintett adataihoz, azaz az Ön adataihoz hozzáférő személyek kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre hatályban lévő jogszabály kötelezi őket.
 
11. Az érintett jogai
 
11.1. Érintett tájékoztatáshoz való joga Az Ön részére jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja a Vitaricum Kft., az előzetes tájékoztatást, adatkezelő adatkezelési tevékenységről az adatkezelési hozzájárulás megadása előtt.
 
11.2. Az érintett hozzáférési joga Ön jogosult ahhoz, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy kezeli-e a Vitaricum Kft. az Ön személyes adatait. Az Ön kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az alábbiakról: • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azok forrásáról, • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról • és az adatkezelés időtartamáról, személyes adatok tárolásának időtartamáról • az érintett személyes adatok kategóriáiról • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról, • adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról és az adatfeldolgozás időtartamáról, • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, • adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül adja meg a kérelemmel megegyező formában. Amennyiben adatkezelő a tájékoztatást megtagadja, 1 hónapon belül írásban közli a tájékoztatás elmaradásának okát továbbá tájékoztatja a kérelmet benyújtót, hogy mely felügyeleti hatósághoz nyújthat be panaszt valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával. Amennyiben az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegű adatkezelő a tájékoztatást megtagadhatja, illetve adminisztrációs díjat számolhat fel a tájékoztatás megadásáért.
 
11.3. Érintett helyesbítéshez való joga: Ön kérheti a Vitaricum Kft-től a pontatlanul kezelt adatainak helyesbítését, továbbá a hiányos adatok kiegészítését. A Vitaricum Kft., mint Adatkezelő az Ön kérésének beérkezést követően indokolatlan késedelem nélkül intézkedik.
 
11.4. Érintett törléshez való joga („az elfeledtetéshez való jog”): Az Ö jogosult arra, hogy kérésére a Vitaricum Kft., mint adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat.
 
11.5. Érintett adatkezelés korlátozásához való joga: Ön jogosult arra, hogy kérje, hogy a Vitaricum Kft., hogy korlátozza az adatkezelést különösen az alábbiak esetén: • amennyiben érintett vitatja adatai pontosságát, azon időtartamra, amíg adatkezelő ellenőrzi azt, • az adatkezelés jogellenes, és az érintett törlés helyett a felhasználásának korlátozását kéri, • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, • amennyiben érintett az adatkezelése ellen tiltakozik azon időtartamra amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 
11.6. Érintett adathordozhatósághoz való joga: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Vitaricum Kft-re, mint adatkezelőre rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és • az adatkezelés automatizált módon történik. Ön jogosult arra, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
 
11.7. Érintett tiltakozáshoz való joga Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, különösen ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, • közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, korlátozza valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
 
11.8. Érintett tiltakozása közvetlen üzletszerzés estén Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
 
11.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés: • Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy • Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
11.10. Intézkedési idők: Ha a Vitaricum Kft. az Ön helyesbítés, korlátozás/zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Vitaricum Kft. tájékoztatja Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
 
11.11. Érintett jogainak biztosítása Kérjük, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatóban rögzített jogai érvényesítésére vonatkozó minden kérelmet az alábbi elérhetőségeken jelezze: • Postai úton: 6792 Zsombó, Bába dűlő 87. • Elektronikus úton: vitaricum@ vitaricum.hu
 
12. Jogorvoslati lehetőségek
 
12.1. Kérjük, hogy panaszával minden esetben először a Vitaricum Kft-t keresse meg, szívesen állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken: • Postai úton: 6792 Zsombó, Bába dűlő 87. • Elektronikus úton: vitaricum@ vitaricum.hu
 
12.2. Bírósághoz fordulás joga: Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A per az Ön választása szerint a Szegedi Törvényszéken a lentebb foglalt elérhetőségeken, vagy az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Név: Szegedi Törvényszék Cím: 6720 Szeged, Széchenyi tér 4. Postacím: 6701 Szeged, Pf.408., E-mail cím: birosag@szegedit.birosag.hu, Központi telefonszám: +36 62 562-500 12.3. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1/391-1400 Fax: +36 1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu
 
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-69032/2013.

Az adatvédelmi tájékoztató letölthető innen.
 
Jelen adatvédelmi tájékoztató hatályos 2018.05.25-től.
2023 Vitaricum Kft. - Minden jog fenntartva | Adatvédelmi tájékoztató